ПРОГРАМ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА

ОБУКА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

У 2014. ГОДИНИ

 

Врсте обука:

 

                           У трајању од једног дана                       

 

1. ИНОВАЦИЈЕ – увод

Циљ обуке је да се менаџери упознају са алатима и техникама које могу користити у сопственим предузећима како за унапређење окружења за иновације, тако и за повећање броја и квалитета технолошких иновација реализованих у виду нових производа и услуга, али и за увођење процеса и маркетиншких иновација у само предузеће. Учесници би такође, требало да стекну већу свест о постојећим изворима подршке и различитим алатима за управљање иновацијама и услугама које су им доступне.

Циљна група су менаџери предузећа који имају овлашћење, спремност и жељу да иницирају и спроведу промене у оквиру предузећа.

 

2. ПРИПРЕМА ЗА ЈЕДИНСТВЕНО ЕВРОПСКО ТРЖИШТЕ

У оквиру обуке дају се појашњења о томе шта је јединствено европско тржиште и које процедуре српска мала и средња предузећа морају да испоштују како би имала користи од јединственог европског тржишта. Власници многих МСП размишљају о извозу на страна тржишта, али још увек нису направили први корак. Ова обука треба да им помогне да утврде да ли су извоз и интернационализација одговарајући кораци за предузеће у датој фази развоја.

 

3. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПОСЛОВАЊЕ

Власници-менаџери МСП и њихови запослени могу имати користи од обуке за коришћење различитих аспеката информационих технологије. Циљ овог курса је да се власницима-менаџерима помогне да направе једноставан вебсајт за своје предузеће. Такође, пружа им се саветодавна подршка у упознавању постојећих ИЦТ решења, као и трендова на тржишту, са посебним освртом на то како увођење истих може да поспеши њихов квалитет пословања.

 

                              У трајању од два дана                            

 

1. ПРЕГЛЕД СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Основни циљ обуке је упознавање МСП са релевантним стандардима за системе управљање квалитетом и заштите човекове околине, пружање прегледа релевантних стандарда (нпр. ИСО9000, ИСО14000, ИСО22000, ХАЦЦП. ЕМАС, ЦЕ Марк итд.), разумевање и процена потреба МСП за стандардима (укључујући разумевање промена потребних ради сертификације), и упућивање на доступне програме подршке за увођење стандарда.

Обука је првенствено увод у детаљније консултације и подиже свест о кључним концептима и приступима различитих система управљања квалитетом и заштите човекове околине и о процесима за увођење и сертификацију.

 

2. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ

Циљ обуке је да се власницима-менаџерима МСП пружи подршка у управљање финансијама предузећа, са посебним фокусом на управљање готовином на дневном нивоу.

Путем овог програма, власницима-менаџерима МСП ће се помоћи да:

–     Спроведу анализу извештаја о новчаним токовима предузећа и то у погледу: 

•           Потраживања (од купаца);

•           Обавеза (према улагачима);

•           Вишка/дефицита готовине.

–     Дефинишу конкретне активности (управљања готовином) којима се може побољшати финансијско стање предузећа путем:

•           Убрзавања наплате потраживања, укључујући уновчавање чекова,

•           Вођења рестриктивније политике потраживања;

•           Споријег измиривања обавеза (без оптерећивања кредитора);

•           Смањивања трошкова пословања са банкама;

•           Оптимизације нивоа залиха предузећа;

•           Унапређења континуиране продаје;

–     Развију План оптимизације управљања готовином.

Током обуке ће бити речи и о прикупљању додатних средстава и налажењу извора финансирања.

 

3. ИЗВОЗ – ЗА ОНЕ КОЈИ ПРВИ ПУТ ИЗВОЗЕ

Циљеви програма „Извозници по први пут“ су:

–     Подстаћи МСП да анализирају своју „спремност за извоз“ и развију стратегију извоза и интернационализације;

–     Осигурати да они који први пут извозе разумеју извозне процедуре које треба испоштовати, као и захтеве различитих тржишта.

У другом делу програма говори се о процедурама којих се треба придржавати при извозу и захтевима различитих тржишта. Посебна пажња биће посвећена извозу у југоисточну Европу и Европску унију. 

Програм обуке је осмишљен тако да се власницима-менаџерима МСП помогне да одлуче да ли је њихово предузеће спремно за извоз и да се припреме за спровођење стратегије и плана, што подразумева разумевање релевантних процедура.

 

4. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА

Обука је намењена малим и средњим предузећима у раним фазама развоја, чији чест проблем је способност да пронађу и задрже довољан број клијената којима могу да продају свој производ или услугу по профитабилним ценама. У том циљу, овај кратак сет радионица везаних за маркетинг и продају у контексту МСП са фокусом на практичним вештинама и алатима (не академска теорија маркетинга) може бити веома користан.

 

5. ПРИПРЕМА БИЗНИС ПЛАНА И ПОСЛОВАЊЕ СА БАНКАМА

Циљна група обуке су предузетници и власници постојећих МСП који желе да по први пут поднесу захтев за добијање кредита, „пост старт уп“ средстава итд.

Циљ обуке је да се власницима МСП помогне да развију успешан бизнис план и да схвате на који начин треба да га презентују банкама, како би максимално повећали шансе за добијање помоћи од банке. Власницима-менаџерима малих предузећа може бити потребно саветовање и мотивација за развој бизнис плана као средства добијања екстерних ресурса или као средства за размишљање током развоја пословне идеје. Садржај програма обуке може да укључи следеће елементе:

–     Сврха и типичан садржај бизнис плана;

–     Развој маркетиншког, оперативног и финансијског плана; 

–     Кључни финансијски концепти и пројекције новчаних токова, рачун добити и губитка, завршни рачун итд.;

–     Обједињавање свега наведеног;

–     Презентовање банци (или другом извору финансирања); 

–     Смернице о понудама банака, врстама кредита/зајма, критеријумима евалуације и трошковима; 

–     Однос МСП и банке.

  

                                   У трајању од три дана                                

 

1. КАКО ЗАПОЧЕТИ СОПСТВЕНИ БИЗНИС – START UP ПАКЕТ

Општи циљ обуке је подизање нивоа предузетничке културе, знања и вештина код постојећих и потенцијалних предузетника, повећање броја МСПП и повећање процента њиховог опстанка на тржишту као и смањење броја незапослених.

 

Метод рада на обукама

Обуке се врше по унапред утврђеној методологији Националне агенције за регионални развој. Обуке се врше комбинацијом аудио-визуелног метода уз двосмерну комуникацију и интерактивни приступ који има јасну везу са искуствима и плановима полазника

 

Активно учешће полазника обезбеђује се:

  • Студијама случаја и примерима из привредног окружења;
  • Тестирањем
  • Постављањем питања везаних за праксу полазника;
  • Дискусионим групама;
  • Радним групама где се користе подаци из праксе полазника;

 

Оптималан број полазника: од 10 - 15 у једној групи

Пропратни материјала за полазнике: копије презентација

 

Сертификација:

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља обавезна је да полазницима изда потврду о похађању обуке.

 

Обуке из овог Програма стандардизованог сета су бесплатне за потенцијална и постојећа мала и средња редузећа, предузетнике и задруге.